VoorwaardenVoorwaardenVoorwaardenVoorwaardenVoorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden workshops, cursussen en trainingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op workshops, cursussen en trainingen die door ´John Vrakking – Orde op Zaken´ (hierna te noemen "John Vrakking") worden georganiseerd. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede. 

1. Aanmelding en inschrijving 
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier of dito offerte. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. 

2. Toelating en selectie 
"John Vrakking" bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geldt ondermeer als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau kunnen worden gesteld. Indien zich voor een cursus met open inschrijving meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst zal, naast geschiktheid, ook de volgorde van aanmelding aangehouden worden en zal de overigen een plaats aangeboden worden in de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud. 

3. Beschikbaarheid 
Bij de opzet van de meeste cursussen is er vanuit gegaan dat de cursisten de gehele cursus aanwezig zijn. Indien de cursus dit vereist, dient ook ´s avonds en in de weekends tijd beschikbaar te zijn om de nodige voorbereiding of studie te kunnen verrichten. "John Vrakking" heeft het recht bij herhaaide absentie van een cursist de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder dat daaraan een recht tot restitutie van cursusbedragen kan worden ontleend. 

4. Administratiekosten 
In de deelnamekosten zijn € 25,00 administratiekosten opgenomen.

5. Kosten en betaling 
De prijs van de cursus staat in de brochure of tarieflijst vermeld en/of is op aanvraag verkrijgbaar. Bij maatwerktrainingen geldt het offertebedrag. Op cursussen, trainingen en workshops is het hoge BTW-tarief van toepassing. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
De reiskosten van de woon- of verblijfsplaats van de cursist naar de plaats waar de cursus zal worden uitgevoerd en vice versa komen geheel voor rekening van de cursist. De cursist, dan wel diens opdrachtgever, dient voor aanvang van de cursus, de factuur te hebben voldaan. Het staat "John Vrakking" vrij een cursist, van wie het cursusbedrag niet is voldaan, van deelname uit te sluiten. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt worden met betrekking tot de invordering van het door de cursist of opdrachtgever verschuldigde of niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de cursist of opdrachtgever. Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de cursist of opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de kredietverlenging een twaalfde gedeelte van de wettelijke jaarrente als bedoeld in artikel 6:119 van het B.W. 

6. Annulering 
Bij een annulering voor aanvang van een cursus, waarvoor bericht van plaatsing is verzonden, worden kosten in rekening gebracht. Vanaf vier weken voor aanvang van de cursus is 50% van het totale cursusbedrag verschuldigd. Vanaf twee weken voor aanvang van de cursus is 100% van het totale cursusbedrag verschuldigd. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor bepaling van de annuleringstermijn geldt de datum op het poststempel. De administratiekosten zoals vermeld onder 4, worden bij annulering niet terugbetaald.

7. Overmacht 
"John Vrakking" houdt zich het recht voor de oorspronkelijke cursusleider, docent, resp. trainer te vervangen. Indien een cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht door het uitvallen van een of meer docenten of faciliteiten of indien het minimum aantal deelnemers, dat voor betreffende cursus is gesteld, niet wordt gehaald, zullen zoveel mogelijk in overleg met de cursisten andere data worden vastgesteld om de cursus alsnog door te laten gaan. Indien een cursist als gevolg hiervan de cursus of een deel daarvan niet kan volgen, zullen de door hem of door een opdrachtgever reeds betaalde cursusbedragen en/of administratiekosten, proportioneel worden gerestitueerd, na aftrek van reeds gemaakte kosten, zonder recht van cursist op verdere vergoeding. 

8. Cursusmateriaal 
Het tijdens de cursus aan de cursist ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van "John Vrakking" worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de cursus. 

9. Aansprakelijkheid 
Medewerkers van "John Vrakking" geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten. "John Vrakking" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet. 
De opdrachtgever vrijwaart "John Vrakking" voor aanspraken van derden ten gevolge van enige activiteit of handeling verricht door of namens opdrachtgever met betrekking tot de cursus waarop de overeenkomst van toepassing is. "John Vrakking" vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden ten gevolge van enige activiteit of handeling verricht door of namens "John Vrakking" met betrekking tot de cursus waarop de overeenkomst van toepassing is. 

10. Geheimhouding 
Medewerkers van "John Vrakking" verplichten zich de informatie omtrent de activiteiten van de cursist c.q. diens bedrijf, die zij in het kader van de cursus ontvangen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen verwachten, dat deze voorbehouden dient te blijven aan de cursist c.q. diens bedrijf, niet aan derden ter kennis te brengen. Informatie over cursisten aan derden wordt slechts met grote terughoudendheid en uitsluitend met instemming van de betrokkenen gegeven. 

11. Rapportage 
Door medewerkers van "John Vrakking" wordt aan opdrachtgevers desgewenst gerapporteerd over de vraag of de cursist voldaan heeft aan de eisen die aan het eind van de opleiding worden gesteld. 

12. Ontbinding 
"John Vrakking" is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt. 

John Vrakking – Orde op Zaken, 
Rekken, juni 2004

Naar boven